Om oss Konventioner Intervjuer Artiklar Nyheter Arkiv Kontakt

 
Namn
Lösenord
 
The Swedish Disability Federation
SHIA
Un Human rights
Plattform Handicap & Ontwikkelingssamenwerking
European Disability forum
Hjemmeside om handicappolitik
Action on Disability and Development
Handicap International
Dutch Coalition on Disability and Development
International Disability and Development Consortium
Rehabilitation International
Institute on Independet living
Disability and the United Nations
National Council on Disability
Americans with Disabilities Act
World Blind Union
05 Jul 2009
ی ێییی ییی坘

ەە ە ەیە ە ە ە ڵیەە ێ یی ی ێەیی ە ە ەە ەێی ەەی ی ەەەەی ییە ەە ی ەە ییە ە ە ی ی ەە یی ەەڵ ی ەێی یە ەێʡ ۆ ە ەەە ەی ەی ی ەیە یی ی ی ە ە یەێەە ۆ یەێی ی ەۆڕێ.
ۆ ەەی ەە ە ی ۆە ییە Ґی ێ ە ی ە ەی ەێ ە ێی ۆ Ȑەڕێیەە ە ۆڤێی ڵ ەی ێ ەڵە ەڕی ی ۆ ێ ەە ێʡ ەە ەیی ەی ۆ ەی ەیە ێ ەەی ە ە ە یە.
ەە ێە ەەیە ەۆیەی ۆ ە ەە ǐەی ەڵیە ە ی ەە Ȑۆڕ ۆ ە ێیییە یەییە ەە ی ۆیە ە ەە ەی ۆی ێʡ ەڵ ێەە ییە ەەیە ێ ێەی ەە ە ێیە ەڵە یەێ ە ەی ی ێ ێەی ەیە ەڵ ەەە ێ ۆ ە ەە ە ی ەەیی ێ یی ەڕە ۆی ەڵەە ۆی ەڵی ۆ ۆی ێێ ە ەی ە ەی ە ەەە ێ ە ی ی ەەی ەیە ە ەێ ە ەیە ۆی ۆی ەە ێ!.
ۆ ەە ێʡ ەەی ەی ۆ Ȑەڕێەە ە ە ەی یی ەڕی ێە ەی ی ێەە.ەەی ۆ ە یی ێە ە ە یەە ێی ڕێ ی ەە ۆی ێیە ی ەە ۆی Ȑۆڕێ ۆی ە ە ەەȍەیە ەэێ ە ە ە ۆەڵە ەی ەێʡ ۆ یەەی ەیەی ەە ە ۆڤێی ڵ ە ێیییەی ەەە ی ەە ێەی ەە ە ی ەە ێ ۆ ۆڕیی ێڕیی ۆەڵە ێ ەە ەە یەە ە ۆڕیی ەەǎەی ەە ۆ ە ێیییە یەییە ۆی ە ۆی ەڕ ە ەە یە ەە ەێی ەەی ەەە ەڵ ە ێیی ە ەە ǐێەە Ȑە ەۆی ێ یە ەەی ی ەۆی ەی ۆەڵیەی ە ە ێیی یە ۆڤ ەڕی ە ۆی ەێ ی ێە ییە ەێی ەی ی یەێ ە ەەەەی ە ە ێ ە ۆیی ە ۆڤی ەی ەەی ەە ە ی ڕی ۆ ییە.

© 2006 Institutet för kurder med funktionshinder i Sverige - IFKF      |     Kontakt      |   Design by Chia
Svenska