Om oss Konventioner Intervjuer Artiklar Nyheter Arkiv Kontakt

 
Namn
Lösenord
 
The Swedish Disability Federation
SHIA
Un Human rights
Plattform Handicap & Ontwikkelingssamenwerking
European Disability forum
Hjemmeside om handicappolitik
Action on Disability and Development
Handicap International
Dutch Coalition on Disability and Development
International Disability and Development Consortium
Rehabilitation International
Institute on Independet living
Disability and the United Nations
National Council on Disability
Americans with Disabilities Act
World Blind Union
23 Jul 2009
ەێی ە ە ێیییە یەە ۆی


یە ە ەێی ۆەڵەە ێی ە ێیییە یەە ە ێێ ە ەە یی ەڕڵڵ .. ϡ ە یەە ە ی ێە ەێ یی ۆی ەەەەی یە ە ێەیە ێʡ ە ۆی ەەی ە ێʡ ی ە ە ە یەە ە ە ەی ێی ەێ (Ґ) ێ.
ێ ە ێ ە ی ێە ەێی ۆەڵەی ەیە ۆیە ی ۆ ی یی Ȏێی یی ەەێە ە ەۆی ۆڤی ە ەە ی ە ێی ەە ەی یەەێی ەەیی ە یە ەی ە ڵییە ەیەە ەێی ەیەی ە یەی یەی ەیڕەی ەی ۆڤە ەە ەە ە ۆە ەە ە ەیە ۆەی ە ێە ییە ەڕی ەییەە ەی ی ەەیی ەە ەە ەە ەەەی ەڕۆی ۆەڵەی ەەی ەڵەی ێەێی ەەی ی ۆڤ ۆەی ۆی ی ێە ییی ۆەڵەی ی ێ یەێی ەیی ۆی ەیە یی ەەی ەە ەی ەی ێ ەەی ەە ەە یەێە ە ی یەی ەە یی ی ۆەڵەە ەە ەەی ەی ە ێێ ی ۆەڵەیە ەێ ە یەێی ێ ەێ ە ە یەی یەەە ەی ە ۆەڵە ەەە ێ یی ۆ ێەەی ەە ەێ ە ێییەی ێەێەێʡ ەە ی ە ۆڤێە.

ە ۆی ی ە ە ۆەڵە ێ ەییە ە ەە ە ەەی ڕەیە ەەە ۆی ەی ە ەەەەی ە ەی ەѐیە ە ەی ۆی ەەی ێە ەەە ە ۆەی ە ەە یەە ە ەە ییە ەی ێ ۆەڵە ەی ە ەێ ەюەەی ە ێییە یەیە ەە ەڵی ەی ەە ەێی ەەە ی یە ەێی یەیی ە ی ی ێی ە ە ەیەە ی ۆی ڕیێ ە ەۆیەی ەەی ەی ەэە ە یی ی ە ێەی یەی ەەەە ڕێ ەەی ە ۆی یەەەەی ۆڵێەە ی ێ ە ەی ۆی یەەەەی Ȑیێ ێەی یەەەەی ەەэ Ȑیێʡ ە ە ە ۆ ە ەێ ەەە ە ە ( ۆەڵەی ی یەێی یی ۆەڵەی ەڕڵڵ ۆەڵەی ەڵ).
ەэەە ە ێە ەی ەڵیە ە ێەە ەە ە ەیەߐەەی ەەڵ ێەی ی ی ێی ەڵ ەە ە ۆێ ەییە ەە ێەی ی ێی ەێی ی ە ی ەە ە ە ە ی ە ەڕە ەە ەە ێ ەڵە ەە یەȐەە ەیەەی ە ی ێی ی ی ەە ەیی ە یە ی ۆ ە ە ی ی ێی ەە ڕە ەی ەیە ە ڕەەی (30) ە یە ە ە ییە ڕی ێ ە (50) ە یѡ ەڵ ەە ە ی یە ییە ەە ە ی ەێ ە (2) ە эە ەی ەە ەە ەە ەی ەە ە ێی ەە ەە ی ێەی ەیە ی ۆیە ەەیە ە ۆە ێی ʡ یەە ەیەیە ێ ە ێە Ȑ ە ۆی ێ یەی ەەەە ێ ە ییەی Ȑ ی ێەی ەە ە ڕە ییە ەەی ە ێی ەە ە ە ی یەی ڵی (2008) ەە ێی ڕە ە ە ۆیە ەی ێی ەە ەی ێیییەی ە ێی ە ەیەی یە ەەی ەڵەە ە ۆەی ی ەی ە ەە ێ ەە ێەیە ییە ە ۆەە ە ەە ێەیە ێ ەی ۆی یی ە ەڵ ۆ ەە ی ەە ەە یەی ەی ێەیڤ ەە ەەی ەʡ ̐ە ەە ە ۆە ێیە یەی ۆ ە ێە ێʡ ییەی یە ە ی ە ێیییە ە ەەی ەȍێʡ ۆ ی ی ە ێیی یە ی ە ێە ەە ی ەێ ێی یەێ ە ۆی یەەەەی ۆڵێەە ە ەڕەەی ەێ ەە ە ڕە ەیەی ەی ەی ۆی ێ یی ەە ێی ڕێ.

ێی ەە ە ەی ۆی ۆی ە ەەیە ە ۆ ەۆی ی ەەیی ێیی ە ۆۆێ ێ یی ە ۆیە ێیە ەڵەی ۆ ەڕەەی یەەی ە یە ەەی یی ەەэ Ȑیێʡ ە ێێ ە ێە ێەیەی ە ی ە ە ەʡ ۆیە ە ە ە ە ەەیەە ەڵێی ێیە ەێی ی ە ۆەڵەی ە ێیییە یەە ێʡ ە ی ێی ی ەۆی یەەێی ە ێە ە ێە ۆەڵەی یە ی ێەە ەە ەەی ەە ǐی ە ەێی ێ ەە ەە ۆییەی یە ە ەێ ەی ی یی یە ێ ەەی ی ۆە ییەی ەی ۆ ۆەڵەە ەێʡ ̐ە ە ەێ ی ەەیە ێی ەэی ییە ە یەی ۆی ەە ە ەەیە ەэە ێیی ە ەǍی یەە ەیەیەە ەیی یەی ەс ەڵێی ی ۆ ە ەە ەێ.

© 2006 Institutet för kurder med funktionshinder i Sverige - IFKF      |     Kontakt      |   Design by Chia
Svenska