Om oss Konventioner Intervjuer Artiklar Nyheter Arkiv Kontakt

 
Namn
Lösenord
 
The Swedish Disability Federation
SHIA
Un Human rights
Plattform Handicap & Ontwikkelingssamenwerking
European Disability forum
Hjemmeside om handicappolitik
Action on Disability and Development
Handicap International
Dutch Coalition on Disability and Development
International Disability and Development Consortium
Rehabilitation International
Institute on Independet living
Disability and the United Nations
National Council on Disability
Americans with Disabilities Act
World Blind Union
10 Aug 2009
ەڕێەەی ەەی ۆی:ە ی ۆی ە ڵ ەێی ە ە ی یە ۆییۆەی ەەی ەەی ۆی ەۆەی ە ڵەی ەۆییەەی ەیە ۆیەەی ۆەڵە ێ ە ەەەǡ ەۆی ە ǁۆ )ە ەەڵ (ە ەە ) ەڕێەەی ەەی ۆی ێ ەەی.
ǁۆ: یۆەی ەەی ەەی ۆی ۆ ەی یǿ
ە ەە: ی ەەی ێێ ϡ ۆ ەە ە ە ێ ڵی ە ۆی ە ە ێە ەەی ی Ӂۆڕ ێ ێ ی ̐ە ە ێی ڕێی ۆ ە ەیی ەە ە ێەی (6/11/2007) ەەڵ ۆەڵێ Ӂۆڕ ەیەی ەیەی ۆەەیە ە ەی ێی ەی ϡ ەۆیی ی ە ەەە ە (6/7/2009) ەیەە ی ە (40) ڵ ەȐی.
ǁۆ: ە ەەە ۆ ەڵە ەەڵ ە ڵە ەە
ە ەە: ەەی ەەی ە ەەی ە ەەە ەەیە ڵی ۆی ێێ ێێ ە ە ە ڵە ە ڵەە ێە ەەە ە ە ەیە یە ۆی ێەڵ ی ە ۆەڵە ە ڵی یە Ȏی ۆ ە ەەە ێیە ەێی ۆ ەەی ەی.
ǁۆ: ۆی ەی ەەڵە ە ێەیە ەەەێʿ ۆەی ە ەۆییە ییە یەی ە
ە ەە: ۆی ەیەی یۆییە ە ی (ڕ ۆەیی) ێʡ ۆی یییە ە ێߍی ڵۆی ەە ە ە (3) ڵی ەەی ڵ ەʡ ە ەی ێߍی ەی ێ ەѡ ۆی ەۆییە ییە ە یە ی ی یە ێ ی ەەەیە Ȑێەە ەێ یی ە ی ێێ ەە ەەەیە ەێەە ە ە (10000) ڵ (3 4) ڵ ی ۆی ە ڵی ڕی ۆ ە ڵی ߍ ە. ۆەی ە ەۆی ۆی ۆ یەێ ەە ۆی ۆەییە ە ە ەە ۆ ڵ ەێەە ەە ە ەی ە یǡ ە ەە ە ی ەە ێ ێی ۆѡ ەەی ۆ ە Ґی یەە ەی ۆی ۆ ڵەە ی یەە ە ەۆی ێە ە ە ۆە ە ڵ ی ەۆییەە ە. ە ەی ێی ڵ ە ەی (14) ی ەە ەەی ەەی (6) ڵی ە ەەیە ەە ە ەیە ە یە ە ڕێی ەە ە ڵ ی ۆی ەێ. ە ەەی ڵ یی ەەی (3) ڵی یەی ۆی ەەەە ەە ە ی ێی ڵەی ەی یەی ەی ەەە ڵی ە ەۆی ۆی ێ ەیەییە ۆەڵیەییەی ێʡ ۆی ۆ ەی یی ۆ ەە ێ یی ەەی ۆیەە ێێ ڵەە ەەی ی ەێʡ ەە ڵی ۆی ۆ ەیەی یی ەی ە ی ە ە ەە ی ەڕێەیەی ۆ ە ڕە ە ڵۆ ەەە ە ێ ڵی یی ە ە ەی ە ەڵ ەەەی ەە ەە ە ە ی ە ڕێی ە ەە ەی ە ڵێ ی ی ە ەڵێ ە ە ەڵێەە ە ەەی ەی یە ەە ەی ە ۆڕ ییە ێ ە ێەە ە ە ە ە ەۆ ۆ ەیەی ێ.
ǁۆ: ێ ەەی ە ە ێ ە ڵە ەە
ە ەە: ەэەە ەەەە ەیە ە ەە ەیەی ەی Ӂۆڕ ەڵ ە ۆ ێەێ ەیە ە ی یە ە ڵەی ۆی ۆ ەەە ێ ە ییەی ەی ڵە ەە ە ێەی ە ێیە ەڵەی ەەڵ ەە.
ǁۆ: ەێ Ȑێ ۆی ە ەەی ەیە
ە ەە: ی ە ێۆڵیەە یییە ۆ ەەە ە ەەی (100%) ۆ ەۆی ۆی ییە ە ەە ەێ ە ە ەەی ەށێ ۆ ە ڵە ێەە ە ەەە ە ێ ە ۆە ەەە ی ەە ەە ەەی ەێ ە ڵە ەی ی ێ ێ ڵە ۆیەە ۆە ەەڵ ۆەی یێ ییی ە ێە ێ ێʡ ەە ە ەەی ێەی ە ە ی ەەی ە ڵەە ێەی ڵەەە یی ەێ.
ǁۆ: ەەی ەە ەۆی ۆیی ەیە ی ە ە ڵەی ەێەە
ە ەە: ۆ ەە ەیەی ەەی ەەی ە (15) ڵ ەە ەە ی ەە ۆەە ە ەەیەی ۆ ەیەە ێی ە ەی ەی ە ی ێەە ەڵ ەە ەیی ەەەە ی ە ە ەیە ە ەی ەڵ ە ەڵی ەە ی ە ەۆەی ۆی ە ەەی ەەیە ەێەە ەی ەی.
ǁۆ: ێیە ۆ ەڵە ەەڵ ی ۆی ێʿ
ە ەە: ۆەڵێ ەڵە ەیە ە ێیە ەەڵ ڵی ە ۆی ە ێێ ە ێی ۆ ە ڵەە ەەیەێʡ ەە ە ەەڵی ە ێی ییی ڕ ە ەە ێەی ەە ەێ ە ەی ێەییەە یەی ێێʡ ̐ە ەە ێیە ەی ە ەی ی ەێێʡ ەێ ە ەی ێ ەێ ە ی ێ ەێەە ەێ ەۆەە ەс ەێ ە ەڵȎ ڕی. ە ێە ێی ێ̐ ۆ ە ڵی ەەیەێ.
ǁۆ: ǐەی ۆڵێی ییە ە ۆیەەی ەڵی ی ەۆی ۆی ە ۆەڵەی ی
ە ەە: ە ە ڵەی یی ە ەۆییە ی ێە ەە ی ەە ەە ەڵ ەیەی ە ەʁێەێ ە ی ە ەۆییە ی ەێʡ ۆی ە ǐەیە ە ەە ەێ یی ەە ەێەڕ ەڵ ێ ەێی ێی ییە ەێ ی ی ە ۆیەەی ەڵی ێʡ ەە ەەی Ǎە ی ە ە ەۆی ڵەی ە ێە ەەی ەەی ی ەێ.

© 2006 Institutet för kurder med funktionshinder i Sverige - IFKF      |     Kontakt      |   Design by Chia
Svenska