Om oss Konventioner Intervjuer Artiklar Nyheter Arkiv Kontakt

 
Namn
Lösenord
 
The Swedish Disability Federation
SHIA
Un Human rights
Plattform Handicap & Ontwikkelingssamenwerking
European Disability forum
Hjemmeside om handicappolitik
Action on Disability and Development
Handicap International
Dutch Coalition on Disability and Development
International Disability and Development Consortium
Rehabilitation International
Institute on Independet living
Disability and the United Nations
National Council on Disability
Americans with Disabilities Act
World Blind Union
16 Aug 2009
Ϙ ێ: ǘ ێ ڵ یی ی یی: ەیە ەی
ǁۆ: ێەیە ۆ ە ەۆییە ەیە ۆێی ەە
.ێ: ۆی ێی ەیەیی Ґییە ڵەە ەێی یە ەڕیێی ەی ەێʡ ەە ۆە ەڕیێی ۆ ە یە ڵ ێڕە ەە ۆەی ۆییە ە ڵی ە ەی ێەێ ە ە ە ی ێǐە ەە یی ە ە ۆ ی ێە ی ێەە. ێ ۆی ەۆی ە ەۆییە ەە ۆی ەە ە ی ە ی ی یێ ێʡ ەڵ ۆەە ە ۆی ە ۆی ەەەێی ەەە ʡ ە ی ە ییە ەڵ ێی Ґییە یە ەڵەی ێی ە ێە ییە ییە ەە ە ۆ ەێ ە ەی ڤیۆێی یەʡ ەی ەی ییی یی یە.
ǁۆ: ۆی ە ەۆییەی یەی یەیی ەیە
.ێ: ە ڵێی ۆیی یەەی ۆی ەیە ەڵ ە ەی ەەی ەەیە ە ێەڵ ە ەڵی ێی ە ە ێیʡ ە یە ڵەە ە ە ەیی ە ی ۆە ڕێ ە ۆ ە ە ە ێی ێ ەی ەێ ە ڵێی ǐی ە ۆ ییە ە ڵێی یی ەەی ییە ۆ ە ۆی ەڵی یە ە ی ەیەی ەی ە ی ێەیە ە ە یی ۆ ە ە ەێی ە ǎەی ەڵی ێǐە ڵە ە ەەی یە ڵە ە ەە یەیەی ە ۆ یەەی ۆیی ڵەی ێ ە ی یەەە ێ ەە ۆە ڵەڕە ەە ی ە ەێی ەیەیی ەێ یەی ەیە ە ێی ەڵ ە ییە ە ەە ێەە. ە ۆەی ەۆییەی ۆی ەی ەیە ۆی ߡ ەی ۆ ǁیی ەیە ەە ە ڵەی ی ۆی ە ە ە یە ی.
ǁۆ: ی ەە ۆ ە ەۆییە ییە
.ێ: ەەی ە ەۆییە ە ەۆییەی ییە ە ە ەە ێʡ ەڵ ێیە ەەی یە ە ۆی ەێʡ ە ەەی (3) ڵی ەەیێʡ ەە ە ە ەێێ ە ە ێʡ ە ێەڵی ەەڵ ڵیѡ ێ ەە ۆیەی ەە ...

ǁۆ: ە ۆی ێ ەی ە ڵە ەۆە ی ەێʿ
. ێ: ە ەەی ی ڵی ە ێیی یە ەەڵ ڵی یێەە ە ەڵ ەێ ەەڵ ەەەی ێەڵ ێ ە ە یی ڵە ییە ەەە ۆ ە یە ڵ ە ییەە ێی ە ێ ەێʡ ەە ێە ە ڵە ە ە ەەڵ یە ێی ەی یی ێ ەەە ۆ ێی ە.
ǁۆ: یۆەی ەی ەەی ۆی ۆ
.ێ: ەی (6) ڵ ە ەی ە ەەی ۆی ەەڵ ڵە ی ە ە ەە ی ڵی ۆی ەیە ەڵ ە ەی ەی ە ڵی ێە ە ەۆییە ییە ۆێی یێ یی ۆی ە ی ە ە ڵەەی ە ەی یەە ە ێ ەەڵ ە یە ەی ڵە ی ێ یەی (67) ڵ ەیە.
ǁۆ: ێیە ەەی ە ەەە ە ێەی ڵە ە ەە
. ێ: ەڵێ ەیەی ۆ ەە ە ێەی ڵە ەەەە ێەی ی ی ە ۆەی ڵە ی ی ە ە ڵە ە ʎێ (8)ی ەیی (3)ی ێە ە ەێەە ە ی ەە ێیی ە ۆڵە ێʡ ە ەی یی ۆی ە ە ێ ەی ۆڵەی ەѐە ǐی ڵەی ێی ە ەە یەە ە ە ە ڵی یی ی ۆەی یە ە ۆی ۆ ە ۆ ڵەە ی ەێ.
ǁۆ: ەێ ەیە ۆ ە ەەی ە ەە ە ە ڵە ەڵێەە
.ێ: ەێ ەی ۆ ە ە ە ۆیەی ەە ەڵێەە ەэی ەی ە ە ی ە ەە ەە ەڵ ە ەە ێە ێ ە (3) ۆ ەэی ەی ێی ێە ە ۆ ەڵە ەەڵ ڵە ە ە ێێ ە ەڵێەە.
ǁۆ: ێ ەیە ەە ە ەی ڵە ە ە
.ێ: ەێ ییە ە ی ەێ ەیە ەەی ێی ە ی ەە ەэەە ە ە ەەەە ەە ە ی ۆ ە ە ە ەەی ەی ەڵ ێە ە ە ەەی ی ۆەڵیەی ڵێ ە ǐ ەیە یییە ەێ ǐی یەی ەڵ ە ی ەەی ە ǐی یە ی ی ە ەێ.
ǁۆ: ̐ە ە ەەی ۆی ێە (ۆەڵەی ۆی) ەیە ی ە ۆەڵەیە ییە
. ێ: ۆەڵەی ۆیی ە (ASK) ە ۆەڵەیە ێێی ێی ییە ە ەێەی ڵە ۆییە ێە ە ەی ەەی ەی ە ۆەڵەیە ەێ ڵی ۆیی ەێʡ ۆەڵەیەە ۆ ێەی یەی یی ۆ ەۆی ڵە ۆییە ە ۆەڵەیە ەێی ەی ۆەڵەە ی ۆی ەیە ە ەڕ ە ی ڵە ۆییە ڵەەی ۆیی ە ێ ۆەڵە ی ڵەەی ۆیی ەیە ێە ڵێ ۆ ەەی (17) ڵ ەە ە ە ێ ەڵ ۆی ەەەە ەە ە ەۆییە ە ەە ەۆیەە ێ ۆ ڵەە ە ی ێە ۆ ۆیی ۆەڵە ەە ە ەۆییە یە ەەی (TV) یە ە ەە ە ڵێ ەە ە ی ۆی ەی ە ۆەی یە ەێە.


© 2006 Institutet för kurder med funktionshinder i Sverige - IFKF      |     Kontakt      |   Design by Chia
Svenska