Om oss Konventioner Intervjuer Artiklar Nyheter Arkiv Kontakt

 
Namn
Lösenord
 
The Swedish Disability Federation
SHIA
Un Human rights
Plattform Handicap & Ontwikkelingssamenwerking
European Disability forum
Hjemmeside om handicappolitik
Action on Disability and Development
Handicap International
Dutch Coalition on Disability and Development
International Disability and Development Consortium
Rehabilitation International
Institute on Independet living
Disability and the United Nations
National Council on Disability
Americans with Disabilities Act
World Blind Union
20 Oct 2009
ەیی ۆی ەەی ەی یەەی ەیە

ۆ ە) ێەی ۆەڵیەی ە ەەی ە ە یەێە ە ەی ی ( یەەی ی یەی) ێییە یەە ە ێی ە ەە ێەە ی "ە (4) ڵەی ە ۆێ ی ەێی ە ۆە ەێە ە ە ەە ێی ەەی ۆ ێە ەیە" (ۆ) ەەی ەە ە ی ەە ە ەی ەە ەییە ەەی (4) ۆ ەی ە ەە ەȐ ە ێیی ی ە ی یی ۆ ە ێʡ ەە ەیی ەەەە ە ێی ۆی ە ەە ییە ڵۆی ۆی ە ەی ۆەڵێ یی ە ەڕی ǎەی ەە ە ەی ەە ە ە یەی ی ەڵەی یەی ۆ ڵ ە.
)ێ ەە ەی) ێەی ۆەڵیەی ەсی ەی ی ێیەە ە ەەی ی ۆەڵیەی ەە ی ۆی ەی ە ی ەیی ی یەی ەەی ە ەەی ی ەەی ەە ە ( ǁۆ)ی "ە ەە ۆ ەی ی ێیەە ۆ ەەی ی ۆەڵیەی ەێی ۆ ە ەە ەییەە ە ێʡ ە ۆی ە ەەیە ۆ ێە ۆ ە" ەە (ێ) ە ێەی ەی ییی ە ە ەەی ە ێیە ەە ە (3) ۆ ێەڕ ێʡ ۆی یەە ی ەە ی ەی ەە ە ێڵە ییەی ەە ۆی ە ۆیەی ەێی ەە ۆی ێەی ۆ یە ە ە ەی ە ەی ەێ ێە ی ەێ. (ێ) ێییە ەە ۆی یەەی ۆی ڕیە ەی ۆی یەەی ەی ێە ەەی ە ۆ ەەی ۆەەی یە ەیەیی ە ە یە (ۆی ە ێی ڵێی ) ە ڕیی ەەڵی یە.

ەیە ۆیەە (ە یی ۆی) ێەی ۆەڵیەی ە ەەی ۆی ە ە ەی ۆی ەی ە ەە ە ەەی ەە ە ەە ێی ەەی ەەی ێەی ەڵ ە ەی (ە) ەی ەە ەە ەەی ەێʡ ە "ە ە ۆە ە یی ەەیی ەە ێەی یەی ییی ەەی ەѐە ەە ەە ەەی ەێʡ ەی یییەی ەە ەێی ەێی".
. (ەی ێ) ۆی ێەی ەی ە ۆیی ەەەی ۆی (ەڕیە)ی ەǡ ە ی ەەی ی ۆەڵیەی ەەڵ ێی ڵێی ەەە ۆی ە ەێ ەەەی ەی . (ەی) ی "ێە ەی ە ە ەیە ییە ییە ۆ ێ ەە ەی ەڵەە ە ەە ەی ی ێەە ەە ۆ ێ ەڵەی ەەی" ەی یەی ڵیەە ە ی یە ەی ەە ێ ە ێی ەی ە ۆیەە ەیێʡ ێەە ەە ە ێەی ە ێی ەڵێ ەە ە ەی ەیڕەی ە. ە ۆیەی ۆ ەەی ەڕۆی ێە ی "ەڵەی (یڵ) ۆ یەی ەڵەی یەی ە ێە ەڵەی (ۆ) یی ە ێە ەیڕە ە ە ە (4) ەڵەی ەەی ێێ ە ێی یەی ێەێەە ە ەڵەە ۆ ێەێ ە (2) ڵییەە ەەێی ەە ەێ" ە ێەی ەیی . (ەی) ەی ەەەە ە ەەی ی ۆەڵیەی ەێ ۆ ییی ی یەی ی ەڵی ڵ ە ەڵەە ەȐێʡ ̐ە ەەی ۆ ەʐییە ەییە ەێ ەە یی "ێە ێ ە ەێ ەە ەی ە ۆە ەڵەە ەەەە ە ە ۆڵێی ەэی ەیە ە ە ەی ێی ە ەەی ۆەڵی ە یییەی ەەە ۆیە ەەی ە ە ی ەێ ۆ ەی ە ە یۆی ەیییە". ۆی ەی ەە ǎەی ە ی ەەی ەەێ ۆ ەیی ی یەی ڵ ی "ە ەەە ۆ ە ەێ ەʐی ێە ە ەە ʡ ەەەەی ەیی ۆی ەەی ەی یەەە ە ەەی ە ێە ە ەە ەێʡ ەێ ەەی ە ەەە ە ەی ێ ەێʡ ە ە ەەە ە ەیی ەەی ʡ ەڵ ۆی ەەییەە ەʐی ەەی ێە ە". . (ەی) ییی ە ە ێی یە ی "ە ێیی یە ە ەە ەێەە ە ی یەیی ە ی یەی ەێی یی ەە ەە ەێ ە ەەەە ی ەە ێ".

ەەیەەە (ە ە) ەڕێەەی ێی ەە ǎەی ە ێەیەی ەەی ەڕێەەیەییەەی ی " ێ ییی ەی ەەی ڵ ە ی ەەی ەی ە ەە ییێی (100%) ێ ەە ەە ە ێی ی ە ییە ەیە ەی ۆەە ێʡ ە یەی ەیەی ەە ە ڵ ە ەیە ەە ەیی ە ۆی ەەی ی یەیی ەیە ەی ۆەە ێ ەێ" ەە (ە) یی "ەەی ە ە ەەی ەەی ێەە ە ە ڕۆی ۆێەی ەی ە ەە ە یەی ەەی ەیەی ە ەە ی یەی ۆی ەەییەەیەە ەێʡ ۆیەە ێەی ێە ییی ە ە ییە". ەڕێەەی ێی ەە ەڵی ەەی ەەەەی ڕەە ی "ە ەە ەیە ەەێ ۆ ەیی یەی ەەی ەیەە ەە ەەێی یەی ەەی ی ۆەڵیەی ەێʡ ەڵ ەێ ەەەە ە ێەیەی ەیڤ یییەی ۆی ە ەەی ۆی ەە ێێ".

© 2006 Institutet för kurder med funktionshinder i Sverige - IFKF      |     Kontakt      |   Design by Chia
Svenska