Om oss Konventioner Intervjuer Artiklar Nyheter Arkiv Kontakt

 
Namn
Lösenord
 
The Swedish Disability Federation
SHIA
Un Human rights
Plattform Handicap & Ontwikkelingssamenwerking
European Disability forum
Hjemmeside om handicappolitik
Action on Disability and Development
Handicap International
Dutch Coalition on Disability and Development
International Disability and Development Consortium
Rehabilitation International
Institute on Independet living
Disability and the United Nations
National Council on Disability
Americans with Disabilities Act
World Blind Union
07 Jan 2010
ەیی ی ۆەڵیەی:ڕیە ە ەەێ ە ۆیەە ەێ
: ە ەی یەە ە ەەی ی ێەیە ۆ ی ی ە ەەە
ەیی : ە ەە ێ ەەی ۆ ەەی ەڕە ێ ی ەە ەەی ۆ ەەی ی ەە ەȍێ ەەیە ێ ی یەی ەی ە ە ەی ێ ە ێەێی ە ەڵ ە ێ ەی ەە ۆ ە ە یەی ێ ەی یەەی ەەیە ە ەی ەە ەی ە ەی ۆ ی ەی ە ە ێ ەە ە یییە ەێە ەێ. ەەێ ەی ێڵەە ەی ەی ەەی ەی ەڕی ە ۆیەەی ەی ۆی ەێ ەҐ. ڕییە ە ەەێ ە ۆیی یەی ۆ ەێ.

: ی ەەیە ەیە ۆ ەەەی ێی ی ێیی ە
ەیی : ەڵێ ەە ەیە ەە ەڕێەی ەڕێەەیەی ەەەی ۆەڵیەی ەێ ەڵ ێ ەەیە.

: ۆە ەڵێ یی ی ەە ە ە ێڵێ ۆ ییی ەی ێ ێ ەێ ۆ ۆԐەی یی ەە یی ێ ە ێ ەە ە ەیە ەە ە
ەیی : ۆ ەە ەی یەە ە ە ۆەی ۆڕی ی ۆەڵیەی ێەێ ێ ە یەێی ێێ ەە ەی ڕیی ێەێی ە. ەە ێ ەەە ەەی ەیە یەیەی ڵ ێە ۆ ۆیەی ێەێی ە یەە.

: ە یەە ەێ ەە یی ە ێ ەە
ەیی : ەڵێ ێی ەە ێ ێێ ە ەە ی ە ێ ە ەیە ەەی ی ۆەڵیەی ەی ێ ە ەەی ەەڵ ەەی ێە ە. ێەە ەەی ییە ە ەی ێە ەە ەە ەڵ ێ ێ یی ە. ێەێی ە یەە ە ۆ ێە Ґ ە. ۆە ێ ەی ەە ەیە ەی ێیی ێ ەیە ە 30 ە یە ەڕی ە 30 ەە ەی ی ێ ʡ ەڵ ەە ە ۆڕی ی ۆەڵیەییە ێەێ ێ ێیە ە ێەیە ەە ە. ە ۆڕە ێەێی ەیە ە ە 50 ە یەە ەʁێە ۆ 90 ە ەەڵ یی ەی ێەە ی ەʡ ۆە ۆ ە ڵێ 10 ە ی ی ە. ەە ەی ۆ ە ێەیە ە ەێڵی ەە ەێی Ȏێیی ۆ ǁ ە ە ێە ǐێەە ە ە ەیەی ەیە. ێیە ە ێەە ۆ یە یییە.

: ێ ەە ە ەی ەە ە ەی ەە یی ێ ەە ی ۆ ێ ەەی
ەیی : ەەەەی ە ϐی ی ەێی ە ە ەە ە ۆ ە ێەی ێ ڵی ەсێی ەە ەە ە ە ە یەیی ەە ە ەێ ەێ.

: ە ەی ەۆی ێ ی ۆەێ ەەە ەیەی ی ۆ ڵی ەیە ڵەی ی ەەە ە ەڵی یە یی ڵە ەێ ەەڵ یەەی ەی ەێ ە ڵە ی ێی ییە ی ەەێ ۆ ەە ەیە
ەیی : ە. ەی ەڕێەەیەی یی ەەی ەێ یی ڵە ەەڵ یەی. ەۆی ەی ێ ەە یییە ەێەی ۆی ەی یێەە ێ ێە ەیی ەەی ەی ەی ییەی ە ڵ ەەێ ێی ێی. ەێ ەی ەەی ەە ەی ەێی یە ۆ ە یە ێی ۆەەی ڵەی ێەڵی ەی یە ە ەڵەەی ەێی ۆ ە ڵە ڕەێی ە ە ە ەێ ێی ۆی ۆە ەە ی ەێ ەڵەی ێەڵی ەیەە ەی ە ەە ێی ییی ۆ ی ەی ە ۆ ۆ ڵێی یە ی ەێ. ە ڵە ەەەەی یی ەیە ێ ە ە ێە ێ. ەڵ ەە ە ی ێیە ە ە ی ێەێی ەی.

: ەڵ ەەی ە ێی ەیە ێیە ێ ە ی ی یێی ۆ ەییە
ەیی : ەێ ەێەیە ییە یی ە ە ێی ۆ ȍە ۆی 400 ە ەێ ێ 780 ەی ێیە. ەێ ەەەی ێ یییە ەێی ۆی ەی یەەەە ۆە ەەی ەە ەی ۆە ی ەێی ی ەێ یێەە ەی یە ەڵ ەە ەە. ێ ۆەی ە ە ەە ییی ە ە ەەی ۆ ۆ ە.


: ۆ ەە ۆ ەیی ە ە ی ێ یەی ەەی
ەیی : ەڕی ێۆ ڕێی ەیی ەێʡ ەڵ ەەە ەیە ەێ ە ی ی ەە ەێ ە ەی ەیەی ۆ ێیە ەی ە ەѐی ەەێ ێەە ەە ێە ێە ە ە ی ێ یەی ە یەی ێ ەەیەی ی ەیە ۆ ی ەی ەە ۆەە ە ۆڵێی ەэ ە ەە ی ێیە ەە ێەیە ە ەی ەی.

: ۆ ەیە ەەی یی یەێییەە یی ۆ ە ۆە ی ەیە ی .ەە ڵͿ
ەیی : ەیە ەەی یی. ڵی 1995 ە ۆ ە ەیەی ە ێەی یەێییەە ە ی ەی.

: ەەە ۆ ە ەەی ی ۆەڵیەی ی ی ە ە ەەێی یە ەȐی
ەیی : ە ەەە ێ ۆ ە ەۆەی ەی ە ەەە ێ ە ە ەی ی ی ەی یە ە ەϐی ی ەێی ەڵە ەەڵ ێەی ە ەە ە ϐی ەە ە. ەڕی ی ѐێڕیەە یەی 10 ڵ ەەەی یی ە ێی ەە یییەی ە ەڕێەەیەییەی ѐ ۆیە ە ی ۆ ە ەەە ێۆ .

: ەەەی یەی ێ ە یە ەەەی ۆە ەە ە ەەی ێە ێ ەەی ۆ ەیەی ە یەەە ییە
ەیی : ەەی ۆ ەی ەیەی ە ǐیەەە ەیە. ە ەەی ϐ ی ەیەیی ەێەەیە.

: ەیی ی ۆڤ ە یەی ێە ی یەی ەڕی ۆ ە ەەی ێە ەێ ی ۆ ێی ەەی یە
ەیی : ە ێێ ە ێ ەی ەэێەی ێیی ێ یی ەی ەڵ ەەی ەەی ەەی ی یییەی ۆ ییە.

: ەڵەە ی ەە یی ەیی ێ ەەی
ەیی : ەڵێ ەڵی ەە ەە ەەی ی ەێ ە ێی ە ۆەە.

© 2006 Institutet för kurder med funktionshinder i Sverige - IFKF      |     Kontakt      |   Design by Chia
Svenska